Kehrens en Snoeks Advocaten en Mediators

BLOG

Wet herziening partneralimentatie


Stand van zaken


Een aantal jaren geleden was er veel ophef over de wijziging van de partneralimentatieregeling. Op 19 juni 2015 dienden de VVD, PvdA en D66 het initiatiefwetsvoorstel “Wet herziening partneralimentatie” bij de Tweede Kamer in. De indieners van het wetsvoorstel beoogden de partneralimentatie in de toekomst eerlijker te maken, simpeler te berekenen en in duur te verkorten. Er is zeer veel kritiek op het voorstel geweest. De afdeling advisering van de Raad van State heeft op 8 september 2016 geadviseerd het wetsvoorstel fors aan te passen. Op 14 maart 2017 is daarom een Nota van wijziging ingediend waarmee het wetsvoorstel rigoureus is gewijzigd.

Het huidige wetsvoorstel in hoofdlijnen

- De grondslag voor partneralimentatie wordt niet gewijzigd. Uitgangspunt blijft de lotsverbondenheid tussen partijen die door het huwelijk is ontstaan. In het oorspronkelijke wetsvoorstel werd deze grondslag vervangen door een nieuwe grondslag, namelijk compensatie voor gedurende het huwelijk ontstaan verlies aan verdiencapaciteit als gevolg van in het huwelijk gemaakte keuzes. De jaarlijkse verhoging van de alimentatiebijdrage met de wettelijke indexering blijft van kracht.

- Zodra de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen als ware zij gehuwd met zijn/haar nieuwe partner, vervalt zijn of haar recht op partneralimentatie definitief na een periode van zes maanden samenwoning. De alimentatiegerechtigde kan alleen gebruik maken van deze mogelijkheid indien hij/zij hiervan melding doet aan de alimentatieplichtige. In de huidige wet is bepaald dat de plicht tot het betalen van partneralimentatie direct vervalt in geval van samenwoning als ware men gehuwd.

- De mogelijkheid om de alimentatie te wijzigen, blijft gehandhaafd.

- In het oorspronkelijke wetsvoorstel konden partijen gebruik maken van hun contractsvrijheid om in onderling overleg bij overeenkomst op voorhand, bijvoorbeeld door huwelijkse voorwaarden, partneralimentatie uit te sluiten. In het nieuwe wetsvoorstel is deze mogelijkheid geschrapt. Dit om de zwakkere partij in het huwelijk te beschermen.

- De duur van de partneralimentatie wordt verkort:
• De alimentatietermijn wordt maximaal de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar.
• Indien de kinderen de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, dan zal de partneralimentatie eindigen zodra het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt.
• De betalingsverplichting eindigt zodra de alimentatieplichtige de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.
• De betalingsverplichting eindigt op de datum dat de alimentatiegerechtigde de AOW- gerechtigde leeftijd heeft bereikt, ingeval het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd én de leeftijd van de ontvangende partij 10 jaar lager is dan de AOW gerechtigde leeftijd

Wanneer gaat de nieuwe alimentatiewet in?

Zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer dienen nog met dit gewijzigde wetsvoorstel in te stemmen. Het is onbekend of het voorstel door de Kamers komt, in welke vorm en wanneer de wet inwerking zal treden.

Het wetsvoorstel zal niet gelden voor onderhoudsverplichtingen die vóór de datum waarop de wet in werking treedt door een rechtbank zijn vastgesteld of tussen partijen zijn overeengekomen. Het wetsvoorstel geldt tevens niet op verzoeken tot vaststelling of wijziging van partneralimentatie indien het verzoekschrift daartoe bij de rechtbank is ingediend vóór de datum waarop de wet in werking treedt. In deze situaties blijft de huidige wettelijke regeling van kracht.

We houden je uiteraard van de ontwikkelingen op de hoogte.

Echtscheiding Eindhoven - Echtscheiding Best - Echtscheiding Boxtel - Echtscheiding Sint-Oedenrode - Mediator echtscheiding Eindhoven
Mediator echtscheiding Best - Mediator echtscheiding Boxtel - Mediator echtscheiding Sint-Oedenrode - Arbeidsrecht Eindhoven - Arbeidsrecht Best - Arbeidsrecht Boxtel - Arbeidsrecht Sint-Oedenrode

Created by Max 4 Communication