16 mei 2019

Stappenplan beëindigingsovereenkomst met een werknemer

Wil jij als ondernemer afscheid nemen van je werknemer, zonder toestemming van het UWV of de kantonrechter, maar wil je wel dat alles goed en snel wordt geregeld. Dan is een beëindigingsovereenkomst een goede oplossing. De arbeidsovereenkomst eindigt dan met wederzijds goedvinden. Hieronder tref je een stappenplan aan dat wij met onze klanten doorlopen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Doe er je voordeel mee!

STAP 1
• Plan een eerste afspraak met een arbeidsrechtadvocaat
Je krijgt uitleg over de werkwijze. Jouw vragen worden beantwoord. Je bespreekt wat voor jou als werkgever belangrijk is.

STAP 2
• Verzamel gegevens.
Deze gegevens heb je in ieder geval nodig:
o Geldig legitimatiebewijs van de bestuurder.
o Arbeidsovereenkomst, laatste loonstrook, personeelsreglement, en/of toepasselijke cao.
o Het personeelsdossier van de betreffende werknemer, waaronder: functioneringsverslagen van de afgelopen 3 jaar, (waarschuwings)brieven/e-mails, verbeterplannen etc.
o Bij een reorganisatie: organogram, personeelslijst, openstaande vacatures, functieomschrijving, eventueel jaarrekeningen van de afgelopen drie jaren.
• Er wordt door de arbeidsrechtadvocaat een inschatting gegeven van de juridische positie van de werkgever.
Is er voldoende dossier en/of is er voldoende gedaan door de werkgever?
• Er worden berekeningen gemaakt van de kosten voor de werkgever.
Denk hierbij aan hoogte van een beëindigingsvergoeding, loonkosten, eventuele outplacementvergoeding.

STAP 3
• Er wordt een gemeenschappelijk gesprek gevoerd (met enerzijds de werkgever, zijn arbeidsrechtadvocaat, en anderzijds de werknemer en zijn arbeidsrechtadvocaat). Of er wordt gesproken en onderhandeld tussen de arbeidsrechtadvocaten onderling.
• Er wordt gesproken, onderhandeld en afspraken gemaakt over:
o de redenen van ontslag die worden opgenomen in een beëindigingsovereenkomst.
o de einddattum van de arbeidsovereenkomst. Hierbij dien je rekening te houden met de overbrugging van de fictieve opzegtermijn. Indien je hiermee geen rekening houdt, zal een werknemer mogelijk geen recht hebben op een sociale zekerheidsuitkering of zal het recht pas later ingaan.
o de eventuele beëindigingsvergoeding.
o Blijft de werknemer tot de laatste dag werken of mag hij eerder stoppen?
o Neemt de werknemer de vakantiedagen op of worden deze uitbetaald?
o Wat gebeurt er met het pensioen? En eventuele schulden van de werknemer?
o Hoe gaat het verder met een (collectieve) zorgverzekering?
o Wanneer levert de werknemer zijn spullen (pasje, laptop etc.) in?
o Hoe en wanneer worden de collega’s geïnformeerd over het ontslag?
o Hoe en wanneer neemt de werknemer afscheid?
o Krijgt de werknemer een positief getuigschrift?
o Zijn er afspraken gemaakt over het geheimhouden van bedrijfsinformatie?
o Is er een concurrentie- of relatiebeding?
o Is er een afspraak over de kosten van juridische bijstand?
o Welk recht is geldig voor de overeenkomst?
o Welke instantie of welke rechter is bevoegd om een oordeel te geven?
o Spreek je finale kwijting af? Dit betekent dat je allebei verklaart dat je via de rechter geen eisen meer aan elkaar stelt.

STAP 4
• De arbeidsrechtadvocaat van de werkgever legt de afspraken vast in een beëindigingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt vervolgens afgestemd met de werkgever en doorgestuurd aan de werknemer.

STAP 5
• Ondertekening en parafering van de beëindigingsovereenkomst in tweevoud door de werkgever en de werknemer.
Een werknemer wenst dat in een aantal gevallen niet meer bij de werkgever te doen. De ondertekening kan dan ook plaatsvinden bij de arbeidsrechtadvocaat die vervolgens er voor zorgt dat de andere partij de overeenkomst ook ontvangt.

STAP 6
o De werknemer mag binnen 14 dagen alsnog besluiten van de beëindigingsovereenkomst af te zien (neem je dit niet op, dan is de bedenktijd van de werknemer 3 weken).
o Het loon aan de werknemer moet tot de einddatum worden betaald.
o Opstellen financiële eindafrekening door werkgever, waaronder betaling van een beëindigingsvergoeding, verlofuren, vakantietoeslag en eventuele verrekening van schulden van de werknemer.
o Eventueel opstellen van een getuigschrift.
o Inleveren bedrijfseigendommen door werknemer.
o Afmelden bij de instanties door werkgever (belastingdienst, arbodienst, pensioenverzekeraars, verzekeraars).
o Werknemer dient zich eventueel te houden aan een geheimhoudingsbeding, concurrentie- of relatiebeding.

Onze ervaring is dat een ontslag via deze route goed en relatief snel afgewikkeld kan worden. Een tweede voordeel van deze manier van uit elkaar gaan, is dat je precies die afspraken kunt maken die voor beiden het beste zijn. Een deskundige arbeidsrechtadvocaat helpt daarbij. Bij het opstellen van een beëindigingsovereenkomst worden immers vaak onderdelen vergeten. Dit kan de nodige consequenties hebben en je veel geld kosten als werkgever. Wij hebben jarenlange ervaring met het opstellen en beoordelen van beëindigingsovereenkomsten. Wij helpen je dan ook graag verder. En mocht je er toch niet uitkomen met de werknemer, dan helpen wij je ook graag verdere met de alternatieve routes.