18 maart 2020

Welke advocaatkosten zijn aftrekbaar?

Peter en Bianca gaan na een huwelijk van 15 jaar uit elkaar. In mediation maken zij afspraken met elkaar over de duur en de hoogte van de partneralimentatie waarop Bianca na echtscheiding recht heeft. Als mediator wijs ik Peter en Bianca erop dat een deel van de kosten die zij in mediation maken, fiscaal aftrekbaar zijn. Hoe zit het precies?

In de wet Inkomstenbelasting staat vermeld dat kosten die je maakt voor verwerving, inning of behoud van partneralimentatie, aftrekbaar zijn. De kosten kunnen in mindering worden gebracht op het inkomen (inclusief de uitkering vanwege partneralimentatie), voorzover zij in hun totale omvang niet overtreffen wat gebruikelijk is. Wat betekent dat concreet?

Verkrijging van partneralimentatie in mediation

Als wij tijdens de mediation samen in gesprek zijn over het onderwerp “partneralimentatie” (Is er behoefte? Wat is de draagkracht? Hoe lang duurt de verplichting?) of ik maak bijvoorbeeld in het bijzijn van Peter en Bianca een alimentatieberekening, dan zijn de kosten daarvan (de tijd die ik aan dat onderwerp besteed maal het uurtarief ) aftrekbaar voor degene die alimentatie zal ontvangen, in dit geval Bianca. Ook de kosten voor het opstellen van gespreksverslagen over het onderwerp ‘partneralimentatie’, waarbij Peter en Bianca kunnen nalezen hoe we tot bepaalde bedragen zijn gekomen, kunnen daarbij worden meegenomen. Voor Peter zijn de kosten niet aftrekbaar. Hij is immers niet degene die alimentatie “verkrijgt’.

Verkrijging van partneralimentatie via een procedure

Mochten Peter en Bianca niet samen tot overeenstemming komen over de partneralimentatie, dan zal ik beiden moeten doorverwijzen naar een eigen advocaat van een ander kantoor. In dat geval kan een advocaat namens Bianca een verzoekschrift tot vaststelling van de partneralimentatie bij de rechtbank indienen. De kosten die de advocaat maakt voor het voeren van de procedure (zoals de besprekingen met Bianca, het maken van de alimentatieberekening, het opstellen van het verzoekschrift, het doornemen van het verweerschrift en het bijwonen van de zitting) en ook de griffiegelden die aan de rechtbank verschuldigd zijn, zijn voor Bianca aftrekbaar. Dat geldt ook als de rechter uiteindelijk de vordering van Bianca afwijst, dus bij een mislukte poging tot verkrijging van partneralimentatie. Wel moet bij het instellen van de procedure redelijkerwijs te verwachten zijn dat de rechter de vordering van Bianca zal toewijzen. Dat zou Bianca via een draagkrachtberekening kunnen aantonen.

Niet aftrekbaar

Voor Peter zijn de kosten voor het voeren van verweer uiteraard ook niet aftrekbaar. Hij is immers degene die misschien moet gaan betalen. In zaken waar het gaat om de vaststelling of wijziging van kinderalimentatie zijn de advocaatkosten ook niet aftrekbaar. Niet voor degene die moet betalen en ook niet voor degene die de alimentatie ontvangt.

Specificatie

Bij iedere declaratie zit een uitvoerige specificatie van de in rekening gebrachte werkzaamheden. Daardoor kan worden vastgesteld en aangetoond op welk onderdeel van de mediation (of de procedure) de kosten betrekking hebben. Desgewenst kan een declaratie en specificatie worden opgesteld, waarop slechts die posten voorkomen, die voor aftrek in aanmerking komen.

Tip

Procederen is duur, veel duurder dan mediation, ook al is een deel van de kosten aftrekbaar. Mijn tip is dan ook: probeer er samen uit te komen. Dat scheelt een boel in de kosten!