11 januari 2024

Wist je dat je sinds 1 januari 2023 na erkenning van je kind direct het gezag krijgt?

Omdat er steeds meer partners kinderen krijgen buiten het huwelijk, is het goed om te weten dat de gezagsituatie bij deze ouders vaak anders ligt dan bij gehuwden.

Tot 1 januari 2023 kreeg de vader niet automatisch gezag nadat hij zijn kind had erkend, zoals je dat binnen een huwelijk wel krijgt. Dat is door de invoering van de nieuwe wet “Wet Gezamenlijk Gezag na Erkenning” nu anders. Vanaf het moment van erkenning van een kind na 1 januari 2023, krijg je wel van rechtswege en dus automatisch het gezag over het kind. Deze wet heeft tot doel het gezinsleven te versterken en de rechten van beide ouders te waarborgen.

Weet jij wel zeker of je het gezag over je kind hebt?
Recent praktijkonderzoek naar de nieuwe wet ‘Wet Gezamenlijk Gezag na Erkenning’ wees uit dat er toch veel vaders zijn die niet weten of zij het gezag hebben over het kind of dit vergeten zijn te regelen. Vanaf 1 januari 2023 zal dit niet meer voorkomen, omdat de vader na het erkennen van het kind van rechtswege het gezag over het kind krijgt. Wil je weten of je gezag hebt over je kind, kan je bij de rechtbank een uittreksels uit het gezagregister opvragen. Op dit uittreksel staat beschreven wie er gezag heeft over jouw kind. Indien de minderjarige niet voorkomt in het register, dan heeft alleen de moeder het gezag als je niet met de moeder van het kind getrouwd bent.

Wat heb je eigenlijk aan gezag?
Als ouder met ouderlijk gezag heb je de bevoegdheid om belangrijke beslissingen te nemen ten aanzien van je kind. De ouder zonder gezag is hiertoe niet bevoegd. De ouder zonder gezag is dus afhankelijk van de ouder met gezag. De ouders zonder gezag hebben geen beslissingsbevoegdheid over belangrijke aspecten zoals verblijfplaats, schoolkeuze en medische ingrepen. Ook krijgen zij geen informatie van belangrijke instanties zoals school, huisarts en gemeente. Bij een relatiebreuk kan het ook tot problemen leiden, bijvoorbeeld wanneer de ouder met het gezag samen met het kind naar een andere plaats gaat verhuizen.

Gelijkwaardig ouderschap
Door middel van de nieuwe wet “Wet Gezamenlijk Gezag na Erkenning” wordt een gelijkwaardig partnerschap tussen ouders bevorderd. Dit heeft niet alleen juridische implicaties, maar ook diepgaande sociale effecten op zowel ouders als kinderen. Ouders worden aangemoedigd om samen beslissingen te nemen met betrekking tot de opvoeding, scholing en medische zorg van hun kinderen. Dit bevordert open communicatie en samenwerking tussen ouders, wat essentieel is voor een gezonde ontwikkeling van het kind.

De relatievorm van ouders zegt tegenwoordig niets meer over de wil van de betrokkenheid bij de opvoeding van een kind. Wanneer ongehuwde ouders direct met het gezamenlijk gezag worden belast, zal dit in de toekomst problemen voorkomen. Door gelijke rechten en verantwoordelijkheden te waarborgen, streeft de wet naar een evenwichtige benadering van ouderschap. Ook biedt gelijkwaardig ouderschap kansen voor een gezondere en meer ondersteunende omgeving waarbij het kind centraal staat.

Wil je meer weten over dit onderwerp of wil je het gezag over je kind verkrijgen en werkt de moeder daaraan niet mee, neem dan contact op met ons!