Privacyverklaring

1. Inleiding

Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (hierna: “Kehrens Snoeks”) verwerkt dagelijks informatie over personen. Kehrens Snoeks houdt zich daarbij aan de wet. Kehrens Snoeks respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Kehrens Snoeks verwerkt en voor welke doeleinden. Wij raden je aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Kehrens Snoeks, is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van jouw persoonsgegevens. Indien je vragen hebt over de inhoud van de privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen.

2. Persoonsgegevens

Kehrens Snoeks verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn.

Dienstverlening

Om onze diensten te kunnen verlenen hebben wij jouw naam en contactgegevens nodig. Daarnaast dienen wij jou, op grond van de wet en onze gedragsregels, te identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Afhankelijk van de vraag waar onze dienstverlening inhoudelijk op ziet, hebben wij wellicht aanvullende persoonsgegevens nodig. Wanneer dat nodig is voor onze dienstverlening verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden.

(Direct) Marketing

Voor het verkrijgen van nieuwe opdrachten kunnen wij mogelijk commercieel interessante informatie verzamelen over bedrijven, zoals de positie van een bedrijf in de markt, de mogelijke (verdere) interesse van het bedrijf in onze diensten en de personen binnen het bedrijf met wie wij in contact willen komen, of zijn gekomen. Van die personen verzamelen wij contactgegevens, notities op basis van (telefoon)gesprekken en bezoekverslagen. Soortgelijke informatie verzamelen wij over (potentiële) leveranciers. Deze informatie wordt zorgvuldig geordend en opgeslagen in een database die alleen voor geautoriseerde personen toegankelijk is. Wij doen dit op grond van ons gerechtvaardigde bedrijfsbelang.

Social media

Kehrens Snoeks is op verschillende sociale media te vinden, zoals op LinkedIn, Twitter en Facebook. Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken wanneer jouw functies op onze websites gebruikt. Indien een dergelijke functie door jouw wordt gebruikt kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale media in kwestie.

Sollicitatieprocedure

Kehrens Snoeks verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, per post, per e-mail en/of telefoongesprekken. Wij verzamelen onder andere de naam, het geslacht, contactgegevens, motivatiebrieven, informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en zullen uiterlijk 4 weken na afloop van de procedure worden verwijderd. Indien je daarvoor toestemming geeft kan Kehrens Snoeks jouw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie, zodat in de toekomst eventueel wederom contact met jou kan worden opgenomen.

Werknemers

Kehrens Snoeks verwerkt ook persoonsgegevens van werknemers, in het kader van de arbeidsovereenkomst en op basis van wettelijke grondslagen.

3. Ontvanger

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Kehrens Snoeks, behalve in een van de volgende omstandigheden.

Uitvoering van een overeenkomst

Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens jou na te komen. Onderdeel hiervan is het opstarten en voeren van procedures. Daarnaast geven we jouw gegevens door aan de postbezorger/koerier om indien nodig documenten bij jou te bezorgen.

Toestemming

Indien jij toestemming hebt gegeven kunnen wij jouw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar jij jouw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.

Voor externe verwerking

We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder meer onze IT-leveranciers, websitebeheerder, de beheerder van ons cliënten systeem en de Stichting Derdengelden van Kehrens Snoeks.

Om juridische redenen

We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

Wettelijke verplichting

Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij je persoonsgegevens verstrekken.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om jouw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om jou onze diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk jouw persoonsgegevens verwijderen. Indien jij bijvoorbeeld jouw e-mailadres hebt verstrekt zodat wij jou op de hoogte kunnen houden van onze dienstverlening zullen wij je gegevens daarvoor nog wel bewaren.

4. Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU

Kehrens Snoeks kan je persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland naar het Buitenland. Landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) kennen een gelijkwaardig beschermingsniveau van persoonsgegevens als Nederland. Met inachtneming van de algemene eisen uit privacy wet- en regelgeving kunnen wij je persoonsgegevens doorgeven. Dit kunnen wij bijvoorbeeld doen binnen ons concern ten behoeve van een goede bedrijfsvoering.

5. Jouw rechten

Jij hebt jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe jij deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.

Recht van inzage

Op jouw verzoek zullen wij je schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van jou verwerken. Bij jouw verzoek dien jij je te identificeren door middel van een kopie van jouw rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van jou hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij jou daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten jij geldend kunt maken.

Verbetering of aanvulling

Als jij inzage in de verwerking van jouw persoonsgegevens hebt ontvangen, kun je ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvang je van ons een aanvullende verklaring.

Gegevenswissing

Je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:

  • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
  • je trekt jouw toestemming voor (verdere) verwerking in; en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
  • je maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om jouw bezwaar niet te honoreren;
  • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
  • wij moeten jouw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
  • wij hebben jouw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten verzameld.

Beperking verwerking

Als je een onjuistheid of onvolledigheid in jouw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kun je ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij jouw verzoek in behandeling hebben. Je mag ons ook om beperking van de verwerking van jouw gegevens vragen als je van mening bent dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als je bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van jouw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).

Overdracht digitale data

Als jij persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat, en wij je gegevens met toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met jou hebben verwerkt, heb je het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. Jij kunt ons in die gevallen ook vragen jouw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.

Bezwaar

Je mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van jouw persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van jouw gegevens na ontvangst van jouw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden. Verwerken wij jouw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dan mag jij daar te allen tijde bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.

Uitoefenen rechten

Wil jij van één of meer van de hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kun jij contact opnemen met ons via het e-mailadres info@kehrens-snoeks.nl. Kehrens Snoeks zal op jouw verzoek binnen 4 weken beslissen, tenzij wij jou binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben. Worden jouw persoonsgegevens verwerkt op grond van jouw toestemming? Dan heb je het recht om jouw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van jouw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

6. Vragen?

Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail met jouw vraag naar: info@kehrens-snoeks.nl
Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.

Versie februari 2019